Д.ф.н. Йован Айдукович (Белград) - PowerPoint Presentations  



ЛИНГВОГЕОГРАФИЈА


Онлајн лингвистички атласи и један предлог онлајн међусловенског контактолошког атласа
Филолошки факултет "Блаже Конески" во Скопје, Меѓународен симпозиум "Електронските ресурси и филолошките студии", Скопје, 12–13 септември 2013 година. Презентација има 33 слајда.

Полазећи од анализе неколико словенских и несловенских лингвистичких атласа који су тренутно доступни на Интернету ми смо урадили радну концепцију онлајн "Међусловенског контактолошког атласа" и то оног његовог сегмента који је посвећен трансграфематизацији контактолексема под руским утицајем у јужнословенским језицима. У раду смо анализирали најважније сегменте следећих онлајн лингвистичких атласа, односно њихове интернет странице: 1. интернет странице "Општесловенског лингвистичког атласа" Института за руски језик Руске академије наука (ОЛА РАН); 2. интернет странице "Општесловенског лингвистичког атласа" Научно-истраживачког центра Словеначке академије наука и уметности (SLA); 3. интернет странице "Светског атласа језичких структура" Института за еволуциону антропологију "Макс Планк" у Лајпцигу (WALS), 4) интернет странице "Чешког језичког атласа" Института за чешки језик Чешке академије наука (ČJA), 5) интернет странице америчко-шведског пројекта "LL-MAP: Language and Location" (LL-MAP) и 6) интернет странице "Унесковог интерактивног атласа угрожених језика" (AWLD). Три су кључна питања на која смо у овом реферату одговорили: 1) који су елементи архитектуре веб-презентације лингвистичких атласа; 2) како изгледа геоинформациони систем и карта "Међусловенског контактолошког атласа"; 3) на којим принципима се формира и шта све садржи "Упитник" за карте посвећене трансграфематизацији руског модела у јужнословенским језицима.



ДИСКУРСНА КОНТАКТОЛОГИЈА


Контактолексеме под руским утицајем у македонском и српском издању "Руске речи"
XL Меѓународна научна конференција, Универзитет "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, 29 и 30 јун 2013, Охрид. Презентација има 18 слајдова.

Анализом структуре новинског чланка електронског издања "Руске речи" утврдили смо да се руски утицај манифестује у глобалној и локалној структури дискурса и да може бити јак, делимично јак и слаб. Такође смо утврдили да лексеме и контактолексеме могу имати различите дискурсне контактолошке улоге. Најчешће се ради о пет улога, односно о улогама актуализатора, блокатора, идентификатора, конкретизатора и локализатора. Између контактолексема у новинском дискурсу контактолошка веза може бити кохезивна и кохерентна, док се ширење руског утицаја постиже различитим макростратегијама (генерализација, редукција, парадигматизација) и микростратегијама (конфлуенција, конфигурација, парентеза, модификација и фиксација). У раду предлажемо да се у контактолошки речник унесу ознаке за дискурсне контактолошке улоге контактолексема, као и ознаке за микростратегије и макростратегије ширења утицаја, одн. трансдискурсивизацију.

Postoje li kontakteme na diskursnom nivou?
14. међународни скуп слависта, Хрватско филолошко друштво, Филозофски факултет у Ријеци, Хрватска, 22. до 25.6.2009. Презентација се састоји од 17 слајдова.

За анализу смо узели усмени дискурс засићен контактемама под руским утицајем. Рад је прилог контактолошкој дисциплини коју зовемо "дискурсна контактологија". Дискурсна контактологија проучава структуру дискурса засићеног страним утицајем, односно изучава најразличитија језичка средства дискурса језика у контакту, као и перцепцију дискурса од стране адресата.

Некоторые аспекты адаптации контактолексем под влиянием сербского языка в русском интернет-дискурсе
"Русистика: язык, культура, перевод", Сборник докладов юбилейной международной научной конференции (София, 23-25 ноября 2011 г.). София: Изток-Запад, 2012: 33-42. Презентација се састоји од 24 слајда.

Контактолексеме можемо проучавати у изолованој позицији, т.ј. у облику какве их срећемо у лексикографским делима. У том случају оне представљају резултат језичког контакта и подлежу дескрипцији према правилима теорије адаптације. С друге стране, ако контактолексеме не посматрамо изоловано, већ у контексту, онда можемо рећи да се ради о репликама са варијабилном инфлуенцијом. Контактолексеме могу да генеришу инфлуенцију или доминантни језички утицај у различитим маркираним контекстима јер контекст може да укључи или блокира одређени страни језички утицај, или да га појача, односно смањи. Под контекстом подразумевамо јединство контактолексеме, контекстуалних маркера и екстралингвистичког окружења. У речницима руског језика није регистровано око 65% свих контактолексема под српским утицајем које се срећу у нашем интернет корпусу. Њихова морфолошка парадигма у електронском дискурсу може бити потпуна (35,41%), делимична (52,08%) или непотпуна (12,50%).



ФРАЗЕОЛОШКА КОНТАКТОЛОГИЈА


O pojmu "kontaktofrazema"
Ме­жду­на­род­ная кон­фе­рен­ция "Сла­вян­ская фра­зе­о­ло­гия и праг­ма­ти­ка", остр­ов Раб, Хорватия, 17-19 сен­тя­бря 2006 г. Презентација има 27 слајдова.
Frazeologija u kontaktu: teorija i primena
"Jezici i kulture u kontaktu", 16–18.9.2007, Institut za strane jezike Univerziteta Crne Gore, Herceg Novi, Hotel "Plažа", Презентација има 35 слајдова.
Контактофраземе у македонском језику и њихова лексикографска обрада
XXXV научна конференција – лингвистика. Зборник со реферати. Скопје: Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (29.8. – 31.8.2008, Охрид), 2010: 15-23; рад је објављен и у зборнику Компаративистика, који је приређен у част академика Националне академије наука Републике Казахстан Р. Нургали, Астана, 2010: 69-81.Презентација садржи 34 слајда.
Контактолошки фразеолошки речник. Речник адаптације српских контактофразема под руским утицајем
Наставни материјал, Београд, 18.5.2013. Презентација има 39 слајдова.

Ова презентација урађена је за потребе рада представљеног у облику постера на заседању Комисије за лексикологију и лексикографију Међународног славистичког комитета које је одржано 23. августа 2013. год за време XV међународног конгреса слависта у Минску. Електронска верзија доступна је на нашој персоналној страници.



КОНТАКТОЛОШКА ЛЕКСИКОГРАФИЈА


Транссемантизација у контактолошким речницима
Презентација је припремљена за 6. хрватски славистички конгрес који је одржан у Винковцима у згради Економске и трговачке школе "Ивана Домца", 12. 9. 2014. Презентација у Power Point-у има 110 слајдова.


О бугарском контактолошком речнику адаптације контактолексема под руским утицајем
Тhe International Conference of Bulgarian Studies "The Bulgarian Language and Literature in Slavic and Non-Slavic Contexts", Szeged, Hungary 28th and 29th May 2009. Презентација у Power Point-у има 22 слајда.

"Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст". Международна конференция. Сегед, Унгария, 28-29.5.2009 г. Ред. Farkas-Barathi, M. – Majoros, H., Szeged, JATE Press, 2011: 119-124. Проширена српска верзија рада објављена је као предговор у књизи "Контактолошки речник словенских језика: речник адаптације бугарских контактолексема под руским утицајем". Том 1, А-В. Београд, Фото Футура, 2010, 5-12. У раду анализирамо садржај и структуру бугарског контактолошког речника адаптације контактолексема под руским утицајем.

Контактологический словарь славянских языков: словарь адаптации болгарских контактолексем под влиянием русского языка. Том 1
Семинар из лексичке и граматичке статистике и семинар из когнитивних наука (Институт за лингвистику РАН и др., 11. септембра 2010., хотел Astarea, Дубровник, Хрватска). Презентација се састоји од 13 слајдова.
О первых томах контактологического словаря славянских языков, посвященных влиянию русского языка
IV Международный конгресс исследователей русского языка "Русский язык: исторические судьбы и современность", 20–23 марта 2010 г. на филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Презентација има 11 слајдова
Транссемантизация русской контактолексемы "чевапчичи" в контактологическом словаре
Презентација се састоји од 20 слајдова. Међународна научно-практична конференција у организацији Више школе превођења (факултет) МГУ, Грчка, Халкидики, 25. априла 2011. год.
Трансдеривация в болгарском контактологическом словаре адаптации контактолексем под влиянием русского языка
The XIth International Conference „Cognitive Modeling in Linguistics – 2009“, IL RAS, Constantza, Romania, September 07–14, 2009. Презентација садржи 24 слајда.
Контактолошки речник и етимолошки речник: сличности и разлике (предавање)
Ова презентација је настала на основу презентације са предавања које сам одржао 27. априла 2005. у Институту за славистику Универзитета у Грацу. У њој се служимо терминологијом присутном у новијим радовима насталим 2012, 2013. и 2014. године. Презентација садржи 74 слајда.
Општа структура речничког чланка (компаративни преглед)
У овој презентацији на примеру речи "богатир" даје се изглед речничког чланка у Речнику САНУ, Контактолошком речнику словенских језика и речнику хрватског језика Хрватског језичког портала.
Општа структура контактолошког речничког чланка (компаративни преглед)
У овој презентацији показујемо изглед 5 речничких чланака контактолошких речника адаптације и идентификације.


ЛЕКСИЧКА КОНТАКТОЛОГИЈА


Контактолошки синоними под руским утицајем у македонском контактолошком речнику
XXXVI научна конференција – лингвистика. Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Зборник со реферати, Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Скопје, 2010: 43-56. Презентација садржи 13 слајдова.

У овом раду размaтрамо природу контактолошких синонима под руским утицајем на материјалу "Македонског контактолошког речника". Под "контактолошким синонимима" подразумевамо контактолексеме истог или блиског значења које поседују исте доминантне контактолошке вредности, припадају истој врсти речи као и модел, могу бити истог или различитог степена адаптације. У раду издвајамо двочлане, трочлане, четворочлане, петочлане, шесточлане, седмочлане и осмочлане контактолошке синонимске групе.

Контактолошки и контактни антоними
XXXVIІІ научна конференција – лингвистика. Зборник со реферати. Скопје: Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 14-15 јули 2011, Скопје, 2012: 253-269. Презентација садржи 14 слајдова.

Као прво, у овом раду показали смо да су контактолошки антоними важно лингвистичко средство задржавања доминантног страног језичког утицаја у лексичком систему језика примаоца и идентификације контактолексема. Као друго, уколико се жели проширити одређени страни утицај у функционално-стилистичке сврхе, онда се то може постићи диференцијацијом контактолошких од контактних антонима и већом употребом ових првих. Наш корпус је показао да су синонимски низови модела и реплике и контактолошки и контактни антонимски парови међусобно повезани полисемијом. Они образују контактолошки антонимско-синонимски блок и контактолошки синонимско-антонимски блок на основу заједничких и диференцијалних семантичких обележја модела и реплике. КАСБ и КСАБ обезбеђују услове за успостављање међујезичких, у нашем случају инословенских контаката, а самим тим и високу парадигматичност синонимског низа То значи да је могуће ширење једне појаве модела на реплику у случају да барем једна од лексема у антонимском пару има свој модел и да инфлуенцију формира на супстанцијалном, семантичком и асоцијативном нивоу.



ЛИНГВИСТИЧКА КОНТАКТОЛОГИЈА


Типологија фрејмске трансдеривације у контактолошком речнику
Скуп слависта Србије, Филолошки факултет у Београду, 10.1.2014. Презентација садржи 32 слајда.

У овом раду предложили смо типологију фрејмске трансдеривације творбеног гнезда. Грађу смо ексцерпирали из "Контактолошког речника адаптације русизама у осам словенских језика" (Ајдуковић 2004б) и електронских извора. Закључили смо да се могу издвојити нулта, делимична и слободна фрејмска трансдеривација и да речнички чланак српског тома "Контактолошког речника словенских језика" треба да садржи њен формализован опис. У оквиру делимичне и слободне трансдеривације издвојили смо деветнаест подтипова.

Лингвистичка кон­так­то­ло­ги­ја у ХХІ ве­ку. Прав­ци ис­тра­жи­ва­ња
Ме­ђу­на­род­ни кон­грес "При­ме­ње­на лин­гви­сти­ка да­нас". Дру­штво за при­ме­ње­ну лин­гви­сти­ку Ср­би­је и Цр­не Го­ре. Филолошки факултет у Бе­о­граду, 28-30.9.2006. Презентација има 30 слајдова.

У првом делу дајемо тематску периодизацију контактолошких истраживања од друге половине ХХ века до данас. Истраживаче најчешће интересују билингвизам појединца и групе, позајмљивање на разним језичким нивоима и конструисање универзалне теорије позајмљивања, интеграција и мерење интеграције позајмљеница, затим социолингвистички, психолингвистички и неуролингвистички аспекти језичких контаката, улога дискурсног маркера у језичким контактима, говорно прилагођавање, пребацивање кодова, универзална ограничења у пребацивању кодова, проблеми усвајања и губљења језика, копирање кода, језички савези, модел матричног језичког оквира, пиџини, креоли и други контактни језици, типологија језичког позајмљивања итд.

О проекте "Инославянско-русские языковые контакты" (предавање)
Лекция в Институте славистики Венского университета 20 апреля 2005 года. Презентација се састоји од 50 слајдова.
Руско-јужнословенски језички контакти у прошлости и данас (предавање)
Лекция в Институте славистики Варшавского университета, Варшава, 23 октября 2006 г. Презентација се састоји од 65 слајдова.
Преглед контактолошких теорија (предавање)
Лекция в Институте славистики Варшавского университета, Варшава, 24 октября 2006 г. Презентација се састоји од 65 слајдова.
О понятии "трансконцептуализация"
Cognitive Modeling in Linguistics – 2008, Proceedings of the X-th International Conference, Bechichi, Montenegro, September 06–13, 2008, Vol. 1, Kazan State University Press, 2008: 21-30. Презентација садржи 32 слајда.

The purpose of this study was to explore and describe the conceptual adaptation in situations of language contact. In the context of this research, we used the term "transconceptualization" to designate the processes of adaptation of model into a replica on a conceptual level. We identified three types of transconceptualization.

Контактологические единицы в переводе
Международная научно-практическая конференция "Русский язык в зеркале перевода", Высшая школа перевода (факультет) МГУ, 14-18 мая 2008 г., Porto Carras Sithonia Hotel (Греция). Презентација се састоји од 20 слајдова.


ЕЛЕКТРОНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ


Лекция об интернет-портале "Балканская русистика"
Лекция в Институте славистики Варшавского университета, Варшава, 26 октября 2006 г. Презентација се састоји од 75 слајдова.
Лингвистика на интернету: о порталу "Бал­кан­ска ру­си­сти­ка"
Международная научная кон­фе­рен­ция "Со­вре­мен­ные тен­ден­ции в из­у­че­нии язы­ков и ли­те­ра­тур", Филологический факультет, Белград, 7-8 апре­ля 2006 г. Презентација има 35 слајдова.

Обра­зов­но-на­уч­ни пор­тал "Бал­кан­ска ру­си­сти­ка" ор­га­ни­зо­ван је као пре­глед­на ба­за по­да­та­ка ко­ја про­мо­ви­ше сла­ви­стич­ко обра­зо­ва­ње пре­ко ин­тер­не­та и под­сти­че ње­не ко­ри­сни­ке на ин­тер­ди­сци­пли­нар­ност. "Бал­кан­ска ру­си­сти­ка" пру­жа ши­ро­ки круг ин­фор­ма­ци­ја о ру­ском је­зи­ку, књи­жев­но­сти и кул­ту­ри, сла­ви­сти­ци и оп­штој лин­гви­сти­ци, и то по­сред­ством ба­за лин­ко­ва, софт­ве­ра, ре­фе­ра­та и дру­гих еду­ка­тив­них са­др­жа­ја. До да­нас је на стра­ни­ца­ма исто­и­ме­ног ча­со­пи­са у це­ли­ни или пар­ци­јал­но об­ја­вље­но пре­ко две хи­ља­де и две­ста на­уч­них ра­до­ва, као и ви­ше сто­ти­на ин­фор­ма­ци­ја о кон­фе­рен­ци­ја­ма, ча­со­пи­си­ма, ди­сер­та­ци­ја­ма, обра­зов­ним и на­уч­ним уста­но­ва­ма, збо­р­ни­ци­ма, мо­но­гра­фи­ја­ма, но­вим књи­га­ма, би­бли­о­те­ка­ма и до­га­ђа­ји­ма из сла­ви­стич­ког жи­во­та. У 2005. го­ди­ни пор­тал је по­се­ти­ло ско­ро по­ла ми­ли­о­на чи­та­ла­ца. "Бал­кан­ска ру­си­сти­ка" ин­те­гри­ше бал­кан­ски и европ­ски обра­зов­ни про­стор, за­сно­ва­на је на прин­ци­пи­ма мул­ти­кул­ту­рал­но­сти и мул­ти­је­зич­но­сти. У окви­ру пор­та­ла на­ла­зи се гло­бал­на ба­за по­да­та­ка о ка­те­дра­ма, фа­кул­те­ти­ма и шко­ла­ма где се из­у­ча­ва­ју ру­ски је­зик, књи­жев­ност и кул­ту­ра, као и ба­за ру­си­ста у чи­та­вом све­ту.

"Балканская русистика" и электронное обучение
Международный симпозиум "Тимишоарской славистике 50 лет. Межкультурные диалоги", Тимишоарский западный университет, 2-4 ноября 2007 г., Тимишоара, Румыния. Презентација се састоји од 30 слајдова.
Блог "Публичные лекции / Public Lectures"
Каталог
Hosted by uCoz