САДРЖАЈ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА

БАЛКАНСКАЯ РУСИСТИКА

 

Контактолошки речник словенских језика

 

Балканска русистика је први академски научно-образовни информационо-комуникациони систем на Балкану у области русистике, славистике и лингвистике који су десет година одржавали сарадници Катедре за руски језик Софијског универзитета и др Јован Ајдуковић из Београда. Техничку помоћ пружала је издавачка кућа Eurasia Academic Publishers из Софије. Неки делови БР и даље су доступни јавности, док су базе научних радова архивиране. Кратки видео-записи са научних конференција могу се погледати на каналу YouTube (http://www.youtube.com/ajdukovicj), а фотографије на Facebook-у (Balkan Rusistics). Научно-образовни ресурси из словенске и опште лингвистике налазе се и на блогу "Публичные лекции" (http://balkanrusistics.blogspot.com/).

 

Библиографски опис: 1) Јован Ајдуковић, Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. Књига 1, Фото Футура, Београд, 2008, 400 с. (ISBN 978-86-83691-35-7) [друго ел. издање, 2014, 431. стр.] 2) Ј. Ајдуковић, Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. Књига 2, Фото Футура, Београд, 2014, 552 с. (ISBN 978-86-83691-49-4) [електронско издање]

 

Контактолошки речник словенских језика

 

Ова књига написана је на основу предавања које смо одржали на Варшавском универзитету 2006. године и реферата са међународних конференција у Москви (2004), Београду (2006) и Темишвару (2007). Њоме желимо да обележимо пет година рада интернет-портала Балканская русистика, али и да оставимо у монографском облику писано сведочанство о постојању првог балканског, славистичког и академског информационо-комуникационог система. У последњих неколико година у Србији је значајно повећана употреба интернета у комерцијалне, информативне и забавне сврхе, међутим, мали је број научно-образовних портала. Због све бржег развоја славистичке научне мисли на глобалном нивоу, географске недоступности информација и литературе, као и презасићености интернета (информацијска презасићеност; све је већи проблем прикључити се на мрежу; период долажења до неке информације је предугачак), отворила се потреба за повезивањем различитих славистичких и русистичких канала комуникације. Образовно-научни веб-портал Балканска русистика организован је као прегледна база података која промовише славистичко и русистичко образовање преко интернета и подстиче њене кориснике на интердисциплинарност у истраживањима. Балканска русистика пружа широки круг информација о руском језику, књижевности и култури, славистици и општој лингвистици, и то посредством база линкова, софтвера, реферата и других едукативних садржаја (Ајдуковић 2008: 3).

 

 

 

ПРВИ ТОМ (2008)

 

Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем (2008)

 


 

ДРУГИ ТОМ (2014)

 

Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем (2014)

 

 

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА БАЛКАНСКЕ РУСИСТИКЕ

 

PowerPoint 1 (Београд, 2006)

 

PowerPoint 2 (Варшава, 2006)

 

PowerPoint 3 (Темишвар, 2007)

 

 

 

 

 

Датум последње промене:

15. 6. 2014.

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

811.16

811.16:004.738.1

 

АЈДУКОВИЋ, Јован

Балканска русистика: први балкански славистички академски информационо-комуникациони систем. Књ.1. / Јован Ајдуковић; [аутори фотографија: Јован Ајдуковић и др.]. 1. изд. - Београд: Фото Футура, 2008 (Београд: Фото Футура).- 400 с.: илустр.; 24 cm

 

Тираж 150. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резюме.

 

ISBN 978-86-83691-35-7

 

а) Балканска русистика. Web презентација

б) Славистика - Интернет

COBISS.SR-ID 148429836

 

 

С 2008-2012 Dr Jovan Ajduković (Belgrade, Serbia)
All rights reserved

 

При цитировании материалов ссылка на сайт обязательна.

 

Jovan Ajdukovicʹs Homepages

 

http://www.ptt.rs/korisnici/j/o/joralbgd

http://ajdukovicj.narod.ru/